How To Use FameChain

Click on any name in red.


Then explore..... or search again.


Li Xiannian
Partner of 
Li Xiannian

3rd President of the People's Republic of China
Li Xiannian

Li Xiannian

Age

82

Born

Wednesday 23 Jun 1909

Died

21 Jun 1992

Li Xiannian
Bio Details

Full name

Li Xiannian

Gender

Male

Age

82

Date of birth

Wednesday 23 Jun 1909

Birth place

Hongan County, Hubei, China

Date of death:

21 Jun 1992

Place of death

Beiijing, China

Occupations

Member of the Chinese Communist Party (1927)

Mayor of Wuhan, China (1952)

Minister of Finance (1957)

President of the People's Republic of China (1983)

Partners of 
Li Xiannian

Lin Jiamei

Married

Trivia

Li Xiannian Family

Li Xiannian's current partners:

Li Xiannian's wife was Lin Jiamei


Li Xiannian FameChain Links

Presidents of the People's Republic of China

Other people in this association:

Chairman Mao 1954 - 1959

Xi Jinping

Liu Shaoqi

more...