How To Use FameChain

Click on any name in red.


Then explore..... or search again.


Ferdinand von Tiesenhausen
Partner of 
Ferdinand von Tiesenhausen

Ferdinand von Tiesenhausen

Ferdinand Graf Von Tiesenhausen

Deceased

Ferdinand von Tiesenhausen
Bio Details

Full name

Ferdinand Graf Von Tiesenhausen

Gender

Male

Deceased

Partners of 
Ferdinand von Tiesenhausen

Princess Elizabeth Koutouzova

Married

1 child together

Ferdinand von Tiesenhausen Children

Catherine Von Tiesenhausen

born 1803, died 1888, age 85
with Princess Elizabeth Koutouzova

Ferdinand von Tiesenhausen Partner(s) Other Children

Trivia

Ferdinand von Tiesenhausen Family

Ferdinand von Tiesenhausen's children:

Ferdinand von Tiesenhausen's daughter was Catherine Von Tiesenhausen


Ferdinand von Tiesenhausen's current partners:

Ferdinand von Tiesenhausen's wife was Princess Elizabeth Koutouzova


Ferdinand von Tiesenhausen's grandchildren:

Ferdinand von Tiesenhausen's grandson was Felix Nikolaievich Sumarokov-Elston


Ferdinand von Tiesenhausen's great grandchildren:

Ferdinand von Tiesenhausen's great grandson was Pawel Felixovitch Sumarokov-Elston Ferdinand von Tiesenhausen's great grandson was Count Felix Felixovich Sumarokov-Elston Ferdinand von Tiesenhausen's great grandson was Nikolaj Felixowitsch Sumarokov-Elston Ferdinand von Tiesenhausen's great granddaughter was Jelisaveta Felixovna Lazarev Ferdinand von Tiesenhausen's great granddaughter was Alexandra Felixovna Milyutin Ferdinand von Tiesenhausen's great grandson was Sergej Felixowtsch Sumarokov-Elston   Ferdinand von Tiesenhausen's great great grandson was Prince Felix Yusupov Ferdinand von Tiesenhausen's great great granddaughter was Jekaterina Leonid Ferdinand von Tiesenhausen's great great granddaughter was Zenaida Breiger Ferdinand von Tiesenhausen's great great grandson was Prince Nikolai Yusupov Ferdinand von Tiesenhausen's great great granddaughter was Countess Jelena Nikolajewna Sumarokov-Elston Ferdinand von Tiesenhausen's great great grandson was Count Nikolaj Nikolajewitsch Sumarokov-Elsto Ferdinand von Tiesenhausen's great great grandson was Count Michael Nikolajewitsch Sumarokov-Elston Ferdinand von Tiesenhausen's great great granddaughter was Irina Vorontsov-Dashkov   Ferdinand von Tiesenhausen's 3x great granddaughter was Princess Irina Yusupov   Ferdinand von Tiesenhausen's 4x great granddaughter is Xenia Cheremetev   Ferdinand von Tiesenhausen's 5x great granddaughter is Tatiana Giannakoupoulos.