How To Use FameChain

Click on any name in red.


Then explore..... or search again.


Akshar Bharatram
Partner of 
Akshar Bharatram

Akshar Bharatram

Akshar Vidur Bharatram

Akshar Bharatram
Bio Details

Full name

Akshar Vidur Bharatram

Gender

Male

Partners of 
Akshar Bharatram

Trivia

Akshar Bharatram Family

Akshar Bharatram's parents:

Akshar Bharatram's father is Vivek Bharatram Akshar Bharatram's mother is Sukanya Bharatram


Akshar Bharatram's grandparents:

Akshar Bharatram's grandfather is Jyoti Prasad Bhattacharjee Akshar Bharatram's grandmother is Tara Bhattacharjee


Akshar Bharatram's great grandparents:

Akshar Bharatram's great grandfather was Devdas Gandhi Akshar Bharatram's great grandmother is Lakshmi Gandhi   Akshar Bharatram's great great grandfather was Mahatma Gandhi Akshar Bharatram's great great grandfather was Chakravarti Rajagopalachari Akshar Bharatram's great great grandmother is Alamelu Rajagopalachari Akshar Bharatram's great great grandmother was Kasturba Gandhi   Akshar Bharatram's 3x great grandfather was Kaba Gandhi Akshar Bharatram's 3x great grandmother was Putlibai Gandhi   Akshar Bharatram's 4x great grandfather was Uttamchand Gandhi Akshar Bharatram's 4x great grandmother was Lakshmi Gandhi   Akshar Bharatram's 5x great grandfather was Harjivan Gandhi


Akshar Bharatram's uncles and aunts:

Akshar Bharatram's uncle is Vinayak Bhattacharjee Akshar Bharatram's aunt-by-marriage is Louise Bhattacharjee


Akshar Bharatram's great uncles and aunts:

Akshar Bharatram's great uncle is Rajmohan Gandhi Akshar Bharatram's great uncle was Ramchandra Gandhi Akshar Bharatram's great uncle is Gopalkrishna Gandhi


Akshar Bharatram's cousins:

Akshar Bharatram's cousin is India Ananya Bhattacharjee Akshar Bharatram's cousin is Anoushka Lakshmi Bhattacharjee Akshar Bharatram's cousin is Andrea Tara Bhattacharjee


Akshar Bharatram's first cousins once removed:

Akshar Bharatram's first cousin once removed is Supriya Zadeh Akshar Bharatram's first cousin once removed is Devadatta Gandhi Akshar Bharatram's first cousin once removed is Leela Gandhi Akshar Bharatram's first cousin once removed is Divya Vania Akshar Bharatram's first cousin once removed is Amrita Venkatesh


Akshar Bharatram's second cousins:

Akshar Bharatram's second cousin is Anushirvan Gandhi-Zadeh Akshar Bharatram's second cousin is Noori Vania Akshar Bharatram's second cousin is Siya Venkatesh