Married Relationship facts

Married 1927

Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek

Other Partners

Professional Partners

Siblings

Other Partners

Professional Partners

Soong May-ling Siblings

Soong Ai-ling

Sister

Soong Tse-vung

Brother

Soong Ching-ling

Sister

Soong May-ling

Soong May-ling

Chiang Kai-shek
Bio Details

Full name

Chiang Kai-shek

Gender

Male

Trivia

Chiang Kai-shek Family

Chiang Kai-shek's current partners:

Chiang Kai-shek's wife is Soong May-ling


Chiang Kai-shek's in laws:

Chiang Kai-shek's father in law is Charles Jones Soong Chiang Kai-shek's mother in law is Kwei Tseng Chiang Kai-shek's sister in law was Soong Ai-ling Chiang Kai-shek's brother in law-by-marriage is Kung Hsiang-hsi Chiang Kai-shek's brother in law was Soong Tse-vung Chiang Kai-shek's sister in law was Soong Ching-ling Chiang Kai-shek's brother in law-by-marriage was Sun Yat-sen


Soong May-ling
Bio Details

Full name

Soong May-ling

Gender

Female

Trivia

Soong May-ling Family

Soong May-ling's parents:

Soong May-ling's father is Charles Jones Soong Soong May-ling's mother is Kwei Tseng


Soong May-ling's current partners:

Soong May-ling's husband is Chiang Kai-shek


Soong May-ling's siblings:

Soong May-ling's sister was Soong Ai-ling Soong May-ling's brother was Soong Tse-vung Soong May-ling's sister was Soong Ching-ling