How To Use FameChain

Click on any name in red.


Then explore..... or search again.


Otis Sudeikis
Partner of 
Otis Sudeikis

Son of Jason Sudeikis and Olivia Wilde
Otis Sudeikis

Otis Alexander Sudeikis

Age

8

Born

Sunday 20 Apr 2014

Otis Sudeikis
Bio Details

Full name

Otis Alexander Sudeikis

Gender

Male

Age

8

Date of birth

Sunday 20 Apr 2014

Otis Sudeikis Siblings

Daisy Sudeikis

Sister

Partners of 
Otis Sudeikis

Trivia

Otis Sudeikis Family

Otis Sudeikis's parents:

Otis Sudeikis's father is Jason Sudeikis Otis Sudeikis's mother is Olivia Wilde


Otis Sudeikis's former step-parents:

Otis Sudeikis's former step-mother is Kay Cannon Otis Sudeikis's former step-father is Tao Dei Principi Ruspoli


Otis Sudeikis's siblings:

Otis Sudeikis's sister is Daisy Sudeikis


Otis Sudeikis's grandparents:

Otis Sudeikis's grandfather is Andrew Cockburn Otis Sudeikis's grandmother is Leslie Cockburn Otis Sudeikis's grandfather is Dan Sudeikis Otis Sudeikis's grandmother is Kathryn Sudeikis


Otis Sudeikis's great grandparents:

Otis Sudeikis's great grandfather was Claud Cockburn Otis Sudeikis's great grandfather is Christopher Redlich Otis Sudeikis's great grandmother is Jeanne Redlich Otis Sudeikis's great grandmother was Patricia Cockburn Otis Sudeikis's great grandfather is George Wendt II Otis Sudeikis's great grandmother is Loretta Wendt   Otis Sudeikis's great great grandfather was Henry Cockburn Otis Sudeikis's great great grandmother was Elizabeth Cockburn


Otis Sudeikis's former step-grandparents:

Otis Sudeikis's former step-grandfather was Prince Alessandro Ruspoli 9h Prince Of Cerveteri Otis Sudeikis's former step-grandmother is Debra Berger


Otis Sudeikis's uncles and aunts:

Otis Sudeikis's aunt is Lindsay Sudeikis Otis Sudeikis's aunt is Kristen Sudeikis Otis Sudeikis's aunt is Chloe Scheff Otis Sudeikis's uncle-by-marriage is Marc Scheff Otis Sudeikis's uncle is Charles Cockburn


Otis Sudeikis's great uncles and aunts:

Otis Sudeikis's great uncle was Darrel Byron Otis Sudeikis's great aunt was Claudia Flanders Otis Sudeikis's great aunt was Sarah Caudwell Sarah Cockburn Otis Sudeikis's great uncle was Alexander Cockburn Otis Sudeikis's great uncle is Patrick Cockburn


Otis Sudeikis's cousins:

Otis Sudeikis's cousin is Declan Scheff


Otis Sudeikis's first cousins once removed:

Otis Sudeikis's first cousin once removed is Laura Flanders Otis Sudeikis's first cousin once removed is Stephanie Flanders Otis Sudeikis's first cousin once removed is Daisy Cockburn Otis Sudeikis's first cousin once removed is Henry Cockburn Otis Sudeikis's first cousin once removed is Alexander Cockburn


Otis Sudeikis's second cousins:

Otis Sudeikis's second cousin is Stanley Arlidge Otis Sudeikis's second cousin is Claudia Flanders