Relationship History

James Bush

Married

1851 - 1853

Sarah Bush Bio Details

Full name

Sarah Bush

Maiden name

Sarah Freeman

Gender

Female

Sarah Bush Family

Sarah Bush's former partners:

Sarah Bush's former husband was James Bush


Sarah Bush's former in laws:

Sarah Bush's former father in law was Obadiah Bush Sarah Bush's former mother in law was Harriet Bush Sarah Bush's former grandfather in law was Timothy Bush Sarah Bush's former grandmother in law is Lydia Bush