Anthony Podplatnik Bio Details

Full name

Anthony Podplatnik

Gender

Male

Age

94 (approx.)

Date of birth

1922

Relationship History

Michele Podplatnik

Married

1 child together

Anthony Podplatnik Children

Tina Jennings

Daughter

Tina Jennings

with Michele Podplatnik

Anthony Podplatnik Family

Anthony Podplatnik's children:

Anthony Podplatnik's daughter is Tina Jennings


Anthony Podplatnik's current partners:

Anthony Podplatnik's wife is Michele Podplatnik


Anthony Podplatnik's former in laws:

Anthony Podplatnik's former son in law is Stephen Jennings