Godfrey Seys Bio Details

Full name

Godfrey William Seys

Gender

Male

Relationship History

Unknown

Married

1 child together

Godfrey Seys Children

John Antony Seys

Son

John Antony Seys

with Unknown

Godfrey Seys Family

Godfrey Seys's children:

Godfrey Seys's son was John Antony Seys


Godfrey Seys's grandchildren:

Godfrey Seys's grandson is David Seys


Godfrey Seys's great grandchildren:

Godfrey Seys's great grandson is Alexander Seys Godfrey Seys's great grandson is Philip Seys


Godfrey Seys's in laws:

Godfrey Seys's daughter in law is Rosemary Seys