Relationship History

Gene Markey

Married

1946 - 1950

Myrna Markey Bio Details

Full name

Myrna Markey

Maiden name

Myrna Loy

Gender

Female

Occupations

Actress

Myrna Markey Family

Myrna Markey's former partners:

Myrna Markey's former husband was Gene Markey