Kelly Blatz Bio Details

Full name

Kelly Blatz

Gender

Male

Occupations

Actor

Relationship History

Blake Lively

Relationship

relationship began 2004
until 2007

Kelly Blatz Family

Kelly Blatz's former partners:

Kelly Blatz had a relationship with Blake Lively