Relationship History

Kaya Klitschko Bio Details

Full name

Kaya Evdokia Klitschko

Gender

Female

Age

1

Date of birth

9 Dec 2014

Kaya Klitschko Family

Kaya Klitschko's parents:

Kaya Klitschko's father is Wladimir Klitschko Kaya Klitschko's mother is Hayden Panettiere


Kaya Klitschko's grandparents:

Kaya Klitschko's grandfather is Skip Panettiere Kaya Klitschko's grandmother is Lesley Vogel Kaya Klitschko's grandfather was Vladimir Klitschko Kaya Klitschko's grandmother is Nadezhda Ulyanovna


Kaya Klitschko's uncles and aunts:

Kaya Klitschko's uncle is Vitali Klitschko Kaya Klitschko's aunt-by-marriage is Natalia Egorova Kaya Klitschko's uncle is Jansen Panettiere


Kaya Klitschko's cousins:

Kaya Klitschko's cousin is Yegor-Daniel Klitschko Kaya Klitschko's cousin is Elizabeth-Victoria Klitschko Kaya Klitschko's cousin is Max Klitschko