Relationship History

Vladimir Klitschko

Unknown

2 children together

Nadezhda Ulyanovna Bio Details

Full name

Nadezhda Ulyanovna

Gender

Female

Nadezhda Ulyanovna Children

Vitali Klitschko

Son

Vitali Klitschko

with Vladimir Klitschko

Wladimir Klitschko

Son

Wladimir Klitschko

with Vladimir Klitschko

Ukrainian Boxer

Nadezhda Ulyanovna Family

Nadezhda Ulyanovna's children:

Nadezhda Ulyanovna's son is Vitali Klitschko Nadezhda Ulyanovna's son is Wladimir Klitschko


Nadezhda Ulyanovna's grandchildren:

Nadezhda Ulyanovna's grandson is Yegor-Daniel Klitschko Nadezhda Ulyanovna's granddaughter is Elizabeth-Victoria Klitschko Nadezhda Ulyanovna's grandson is Max Klitschko Nadezhda Ulyanovna's granddaughter is Kaya Klitschko


Nadezhda Ulyanovna's in laws:

Nadezhda Ulyanovna's daughter in law is Natalia Egorova